سرویس‌های ادواری

1) سرویس های دوره ای پیش بینی شده در این دفترچه با توجه به توصیه های کارخانه سازنده این خودرو بوده است و انجام به موقع آنها شما را در نگهداری خودرو در وضعیت مطلوب یاری و شرایط رانندگی اطمینان بخشی را فراهم م یکند. هنگام انجام این سرویس ها، سیستم ها و قسمت های پیش بینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته می شود و برخی تعمیرات، تنظیمات و تعویض قطعات روی آن صورت میگیرد که عدم انجام به موقع این سرویس ها با توجه به خساراتی که به بار می آورد،هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش میدهند. بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در این دفترچه نسبت به انجام سرویس های ادواری خودروی خود، با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز اقدام کنید.

2) هزینه های اجرت، مواد و قطعات مصرفی (از قبیل: روغن،فیلتر، ضد یخ) در هر یک از سرویس های ادواری، توسط مشتری پرداخت می شود.

3) جدول سرویس های ادواری به شرح زیر است:

علائم جدول

I : بازدید : بازدید نمودن و تمیز كردن ، تعمیر كردن و تنظیم كردن یا در صورت لزوم تعویض نمودن R : تعویض كردن T : سفت كردن C : تمیز كردن

دوره نگهداری 1000 x کیلومتر 5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 توضیحات
ماه 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108
  مدت زمان خدمات  ( دقیقه ) 60 60 74 60 156 60 110 60 156 60 120 60 180 60 74 60 196 90        
  سطح سرویس ادواری  L2 L1 L2 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L2        
1 بررسی خلاصی سوپا پهای دود و هوا مراجعه به توضیحات  1  
2 تسمه دینام C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
3 روغن موتور X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
4 فیلتر روغن موتور X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
5 سیستم خنک کاری موتور C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
6 مایع خنک کننده موتور هر چهار سال یا 80 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) یاید تعویض گردد.  
7 فیلتر هوا C X X X X X X X X X X X X X X X X X  
8 فیلتر هوای اتاق C C X C X C X C X C X C X C X C X C  
9 شمع موتور              C               X        
10 عیب یابی سیست مهای الکترونیکی C     C   C   C   C   C   C   C   C  
11 فیلتر بنزین ( نوع داخل باک ) مراجعه به توضیحات  2  
12 مدار و اتصالات سیستم سوخت رسانی C   C   C   C   C   C   C   C   C    
13 سیستم جمع آوری بخارات سوخت ( کنیستر ) ( در صورت
نصب )
C     C     C     C     C     C      
14  وضعیت باتری/ سطح الکترولیت باتری و وزن مخصوص
آن/ ترمینال های باتری
C   C   C   C   C   C   C   C   C    
15  نشتی اتصالات سیستم ترمز و سطح روغن ترمز  C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
16 روغن ترمز ( مراجعه به توضیحات 5 ) C C C C C C X C C C C C X C C C C X  
17 کنترل سیستم ترمز و تنظیمات ترمز دستی C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
18  لنت ها و دیسک های چرخ جلو   C C C C C C C C C C C C C C C C C  
19  لنت ها و دیسک یا کاسه چرخ عقب   C C C C C C C C C C C C C C C C C  
20 کنترل سیستم فرمان برقی     C   C   C   C   C   C   C   C    
21 عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمانl     C   C   C   C   C   C   C   C    
22 روغن گیربکس / CVT ( نشتی / جهت تعویض ) ( مراجعه به توضیحات 4 )  C   C   X   C   C   X   C   C   X    
23 روغن کمک گیربکس ( سطح / نشتی ) ( مراجعه به توضیحات 6 ) C   C   C   C   C   C   X   C   C    
24  روغن دیفرانسیل ( سطح / نشتی ) ( مراجعه به توضیحات 6 ) C   C   C   C   C   C   X   C   C    
25 کنترل سیستم تعلیق جلو و عقب، سیبکها و لقی محوری بلبرینگ
چرخ
C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
26 آچارکشی و کنترل سیستم تعلیق  C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
27 تنظیم زوایای چرخ ها ( مراجعه به توضیحات 3 ) C   C   C   C   C   C   C   C   C    
28  سیستم اگزوز و عایق های حرارتی C   C   C   C   C   C   C   C   C    
29 شرایط بدنه ( از نظر رنگ، خوردگی و سوراخ شدن) چک سالیانه  
30  فشار باد تایرها و زاپاس C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
31 جابجا نمودن تایرها و بالانس چرخ ها ( مراجعه به توضیحات 3 )     R   R   R   R   R   R   R   R    
32 تنظیم ارتفاع چرا غهای جلو S   S   S   S   S   S   S   S   S    
33 روغن کاری قفل و لولای درب ها     T   T   T   T   T   T   T   T    
34 کمربند ایمنی ، قفل کمربند / مکانیزم جمع کننده    C   C   C   C   C   C   C   C   C  
35 لامپ چراغ ها و خطر عقب C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
36 تیغه برف پاک کن و شیشه شور C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
37 شوینده سیستم سوخت رسانی      A    A    A    A    A    A    A    A        
   
توضیحات  علائم جدول 
توضیحات 1 : نیازی به بازدید و سرویس دوره ای ندارد در صورت مشاهده ایراد یا صدای غیرعادی به نمایندگی مجاز مراجعه شود. C = بازدید نمودن و تمیز کردن ، تعمیر کردن و تنظیم کردن یا در صورت لزوم تعویض نمودن
توضیحات 2 : نیازی به بازدید و سرویس دوره ای ندارد. S = تنظیم و سفت کردن
توضیحات 3 : در قیمت گذاری پایه سرویس های ادواری، هزینه عملیات مربوطه براساس تایم استاندارد تعمیراتی مصوب به کارت تعمیراتی اضافه خواهد شد. X = تعویض کردن
توضیحات 4 : در شرایط سخت هر 20.000 کیلومتر باید تعویض گردد.  T = تمیز کردن، روغنکاری کردن
توضیحات 5 : در صورت استفاده کم از خودرو و متوسط پیمایش پایین، بازه زمانی برای این آیتم هر دوسال یکبار می باشد.  R = جابجا کردن
توضیحات 6 : در صورت استفاده مداوم در شرایط گل آلود و سخت هر 000 /30 کیلومتر تعویض شود.  A = اضافه شود.
دوره نگهداری 1000 x کیلومتر 5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 توضیحات
ماه 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108
  مدت زمان خدمات  ( دقیقه ) 60 60 74 60 156 60 110 60 120 60 120 74 180 60 74 60 160 90        
  سطح سرویس ادواری  L2 L1 L2 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L2 L3 L1 L2 L1 L3 L2        
1 بررسی خلاصی سوپا پهای دود و هوا مراجعه به توضیحات  1  
2 تسمه دینام C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
3 روغن موتور X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
4 فیلتر روغن موتور X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
5 سیستم خنک کاری موتور C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
6 مایع خنک کننده موتور هر چهار سال یا 80 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) یاید تعویض گردد.  
7 فیلتر هوا C X X X X X X X X X X X X X X X X X  
8 فیلتر هوای اتاق C C X C X C X C X C X C X C X C X C  
9 شمع موتور ( Turbo )                       X              
10 عیب یابی سیست مهای الکترونیکی C     C   C   C   C   C   C   C   C  
11 فیلتر بنزین ( نوع داخل باک ) مراجعه به توضیحات  2  
12 مدار و اتصالات سیستم سوخت رسانی C   C   C   C   C   C   C   C   C    
13 سیستم جمع آوری بخارات سوخت ( کنیستر ) ( در صورت
نصب )
C     C     C     C     C     C      
14  وضعیت باتری/ سطح الکترولیت باتری و وزن مخصوص
آن/ ترمینال های باتری
C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
15  نشتی اتصالات سیستم ترمز و سطح روغن ترمز  C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
16 روغن ترمز ( مراجعه به توضیحات 5 ) C C C C C C X C C C C C X C C C C X  
17 کنترل سیستم ترمز و تنظیمات ترمز دستی C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
18  لنت ها و دیسک های چرخ جلو   C C C C C C C C C C C C C C C C C  
19  لنت ها و دیسک یا کاسه چرخ عقب   C C C C C C C C C C C C C C C C C  
20 کنترل سیستم فرمان برقی     C   C   C   C   C   C   C   C    
21 عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمانl     C   C   C   C   C   C   C   C    
22 روغن گیربکس / CVT ( نشتی / جهت تعویض ) ( مراجعه به توضیحات 4 )  C   C   X   C   C   X   C   C   X    
23 روغن کمک گیربکس ( سطح / نشتی ) ( مراجعه به توضیحات 6 ) C   C   C   C   C   C   X   C   C    
24  روغن دیفرانسیل ( سطح / نشتی ) ( مراجعه به توضیحات 6 ) C   C   C   C   C   C   X   C   C    
25 کنترل سیستم تعلیق جلو و عقب، سیبکها و لقی محوری بلبرینگ
چرخ
C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
26 آچارکشی و کنترل سیستم تعلیق  C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
27 تنظیم زوایای چرخ ها ( مراجعه به توضیحات 3 ) C   C   C   C   C   C   C   C   C    
28  سیستم اگزوز و عایق های حرارتی C   C   C   C   C   C   C   C   C    
29 شرایط بدنه ( از نظر رنگ، خوردگی و سوراخ شدن) چک سالیانه  
30  فشار باد تایرها و زاپاس C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
31 جابجا نمودن تایرها و بالانس چرخ ها ( مراجعه به توضیحات 3 )     R   R   R   R   R   R   R   R    
32 تنظیم ارتفاع چرا غهای جلو S   S   S   S   S   S   S   S   S    
33 روغن کاری قفل و لولای درب ها     T   T   T   T   T   T   T   T    
34 کمربند ایمنی ، قفل کمربند / مکانیزم جمع کننده    C   C   C   C   C   C   C   C   C  
35 لامپ چراغ ها و خطر عقب C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
36 تیغه برف پاک کن و شیشه شور C C C C C C C C C C C C C C C C C C  
37 شوینده سیستم سوخت رسانی    A    A    A    A    A    A    A    A    A        
   
توضیحات  علائم جدول 
توضیحات 1 : نیازی به بازدید و سرویس دوره ای ندارد در صورت مشاهده ایراد یا صدای غیرعادی به نمایندگی مجاز مراجعه شود. C = بازدید نمودن و تمیز کردن ، تعمیر کردن و تنظیم کردن یا در صورت لزوم تعویض نمودن
توضیحات 2 : نیازی به بازدید و سرویس دوره ای ندارد. S = تنظیم و سفت کردن
توضیحات 3 : در قیمت گذاری پایه سرویس های ادواری، هزینه عملیات مربوطه براساس تایم استاندارد تعمیراتی مصوب به کارت تعمیراتی اضافه خواهد شد. X = تعویض کردن
توضیحات 4 : در شرایط سخت هر 20.000 کیلومتر باید تعویض گردد.  T = تمیز کردن
توضیحات 5 : در صورت استفاده کم از خودرو و متوسط پیمایش پایین، بازه زمانی برای این آیتم هر دوسال یکبار می باشد.  R = جابجا کردن
توضیحات 6 : در صورت استفاده مداوم در شرایط گل آلود و سخت هر 000 /30 کیلومتر تعویض شود.  A = اضافه شود.
دوره نگهداری 1000 x کیلومتر 5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 توضیحات
ماه 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108
  مدت زمان خدمات  ( دقیقه ) 60 60 74 60 156 60 110 60 156 60 120 60 156 60 74 60 196 90
  سطح سرویس ادواری  L2 L1 L2 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L2
1 بررسی خلاصی سوپا پهای دود و هوا مراجعه به توضیحات  1
2 تسمه دینام C C C C C C C C C C C C C C C C C C
3 روغن موتور X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 فیلتر روغن موتور X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 سیستم خنک کاری موتور C C C C C C C C C C C C C C C C C C
6 مایع خنک کننده موتور هر چهار سال یا 80 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) یاید تعویض گردد.
7 فیلتر هوا C X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 فیلتر هوای اتاق C C X C X C X C X C X C X C X C X C
9 شمع موتور ( Sky pack & Platinum )             C               X      
10 عیب یابی سیست مهای الکترونیکی C     C   C   C   C   C   C   C   C
11 فیلتر بنزین ( نوع داخل باک ) مراجعه به توضیحات  2
12 مدار و اتصالات سیستم سوخت رسانی C   C   C   C   C   C   C   C   C  
13 سیستم جمع آوری بخارات سوخت ( کنیستر ) ( در صورت
نصب )
C     C     C     C     C     C    
14  وضعیت باتری/ سطح الکترولیت باتری و وزن مخصوص
آن/ ترمینال های باتری
C C C C C C C C C C C C C C C C C C
15  نشتی اتصالات سیستم ترمز و سطح روغن ترمز  C C C C C C C C C C C C C C C C C C
16 روغن ترمز ( مراجعه به توضیحات 5 ) C C C C C C X C C C C C X C C C C X
17 کنترل سیستم ترمز و تنظیمات ترمز دستی C C C C C C C C C C C C C C C C C C
18  لنت ها و دیسک های چرخ جلو   C C C C C C C C C C C C C C C C C
19  لنت ها و دیسک یا کاسه چرخ عقب   C C C C C C C C C C C C C C C C C
20 کنترل سیستم فرمان برقی     C   C   C   C   C   C   C   C  
21 عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمانl     C   C   C   C   C   C   C   C  
22 روغن گیربکس / CVT ( نشتی / جهت تعویض ) ( مراجعه به توضیحات 4 )  C   C   X   C   C   X   C   C   X  
23 کنترل سیستم تعلیق جلو و عقب، سیبکها و لقی محوری بلبرینگ
چرخ
C C C C C C C C C C C C C C C C C C
24 آچارکشی و کنترل سیستم تعلیق  C C C C C C C C C C C C C C C C C C
25 تنظیم زوایای چرخ ها ( مراجعه به توضیحات 3 ) C   C   C   C   C   C   C   C   C  
26  سیستم اگزوز و عایق های حرارتی C   C   C   C   C   C   C   C   C  
27 شرایط بدنه ( از نظر رنگ، خوردگی و سوراخ شدن) چک سالیانه
28  فشار باد تایرها و زاپاس C C C C C C C C C C C C C C C C C C
29 جابجا نمودن تایرها و بالانس چرخ ها ( مراجعه به توضیحات 3 )     R   R   R   R   R   R   R   R  
30 تنظیم ارتفاع چرا غهای جلو S   S   S   S   S   S   S   S   S  
31 روغن کاری قفل و لولای درب ها     T   T   T   T   T   T   T   T  
32 کمربند ایمنی ، قفل کمربند / مکانیزم جمع کننده    C   C   C   C   C   C   C   C   C
33 لامپ چراغ ها و خطر عقب C C C C C C C C C C C C C C C C C C
34 تیغه برف پاک کن و شیشه شور C C C C C C C C C C C C C C C C C C
35 شوینده سیستم سوخت رسانی    A      A    A    A    A    A    A    A
   
توضیحات  علائم جدول 
توضیحات 1 : نیازی به بازدید و سرویس دوره ای ندارد در صورت مشاهده ایراد یا صدای غیرعادی به نمایندگی مجاز مراجعه شود. C = بازدید نمودن و تمیز کردن ، تعمیر کردن و تنظیم کردن یا در صورت لزوم تعویض نمودن
توضیحات 2 : نیازی به بازدید و سرویس دوره ای ندارد. S = تنظیم و سفت کردن
توضیحات 3 : در قیمت گذاری پایه سرویس های ادواری، هزینه عملیات مربوطه براساس تایم استاندارد تعمیراتی مصوب به کارت تعمیراتی اضافه خواهد شد. X = تعویض کردن
توضیحات 4 : در شرایط سخت هر 20.000 کیلومتر باید تعویض گردد.  T = تمیز کردن
توضیحات 5 : در صورت استفاده کم از خودرو و متوسط پیمایش پایین، بازه زمانی برای این آیتم هر دوسال یکبار می باشد.  R = جابجا کردن
   A = اضافه شود.
   

این بدان معناست که خودرو بایستی بازای کارکردهای 7 هزار کیلومتر یا 6 ماهه (هر کدام زودتر فرا رسد) جهت انجام سرویس دوره ای به شبکه نمایندگی های جهان نوین آریا مراجعه نماید. تبصره: سرویس اولیه در کارکرد 5000 کیلومتر  یا 6 ماه (هر کدام زودتر فرا رسد) بایستی صورت پذیرد.