متقاضیان استفاده از طرح موقت خرید خودرو میتوانند از لینک ذیل برای ثبت درخواست خود استفاده نمایند.

 درخواست خرید خودرو