ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا گرگان 1381 مدیر نمایندگی احمد جلالی 2121510265 مدیریت نمایندگی Workshop Management 61328 1389/03/19
2 جهان نوین آریا گرگان 1381 مدیر نمایندگی احمد جلالی 2121510265 مشتری مداری CRM ITC-D0H-44F-03 1395/10/13
3 جهان نوین آریا گرگان 1381 مدیر نمایندگی احمد جلالی 2121510265 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA943 1399/02/28
4 جهان نوین آریا گرگان 1381 مدیر نمایندگی احمد جلالی 2121510265 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 ITC03Z-44F-03 1395/10/11
5 جهان نوین آریا گرگان 1381 مدیر نمایندگی احمد جلالی 2121510265 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 ITC-031-44F-03 1395/10/12
6 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 مشتری مداری CRM JNA1062 1401/05/02
7 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1521 1401/10/26
8 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1032 1401/09/06
9 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1652 1401/11/11
10 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1068 1401/08/24
11 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1436 1401/06/22
12 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1836 1402/09/07
13 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 سیستم سوخت رسانی  Fuel System(Engine Management system (N-Step II)) JNA1837 1402/09/07
14 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2035 1402/02/31
15 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1564 1401/07/11
16 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1567 1401/07/11
17 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس فنی عطا ملکش 2110582723 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1570 1401/08/30
18 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 مشتری مداری CRM JNA1062 1401/05/02
19 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 پذیرش Reception JNA1067 1401/08/22
20 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1521 1401/10/26
21 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1032 1401/09/06
22 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1068 1401/08/24
23 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1436 1401/06/22
24 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2035 1402/02/31
25 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1564 1401/07/11
26 جهان نوین آریا گرگان 1381 کارشناس پذیرش فروغ شوقی 2110402415 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1567 1401/07/11
27 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول ارتباط با مشتریان فروغ شوقی 2110402415 مشتری مداری CRM JNA2020 1402/03/03
28 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول ارتباط با مشتریان فروغ شوقی 2110402415 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1627 1401/03/17
29 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول ارتباط با مشتریان فروغ شوقی 2110402415 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA2007 1402/10/20
30 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول ارتباط با مشتریان فروغ شوقی 2110402415 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA2013 1402/10/20
31 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول ارتباط با مشتریان فروغ شوقی 2110402415 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1420 1401/05/12
32 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول ارتباط با مشتریان فروغ شوقی 2110402415 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
33 جهان نوین آریا گرگان 1381 پذیرشگر فروغ شوقی 2110402415 مشتری مداری CRM JNA2020 1402/03/03
34 جهان نوین آریا گرگان 1381 پذیرشگر فروغ شوقی 2110402415 پذیرش Reception JNA1078 1401/08/22
35 جهان نوین آریا گرگان 1381 پذیرشگر فروغ شوقی 2110402415 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1629 1400/09/26
36 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1031 1401/09/6
37 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1103 1401/07/20
38 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1841 1401/09/07
39 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1840 1402/09/07
40 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2037 1402/02/31
41 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1577 1401/07/11
42 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1574 1401/07/11
43 جهان نوین آریا گرگان 1381 مکانیک علی مطهری 2110779462 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA948 1399/07/15
44 جهان نوین آریا گرگان 1381 برق کار علی مطهری 2110779462 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1652 1402/09/16
45 جهان نوین آریا گرگان 1381 برق کار علی مطهری 2110779462 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1075 1402/10/13
46 جهان نوین آریا گرگان 1381 برق کار علی مطهری 2110779462  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1836 1402/11/04
47 جهان نوین آریا گرگان 1381 برق کار علی مطهری 2110779462 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1837 1402/11/04
48 جهان نوین آریا گرگان 1381 برق کار علی مطهری 2110779462 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1690 1402/09/30
49 جهان نوین آریا گرگان 1381 برق کار علی مطهری 2110779462 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1861 1402/12/03
50 جهان نوین آریا گرگان 1381 جلوبندی کار سید روح الله حسینی 2124053760 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1040 1401/05/20
51 جهان نوین آریا گرگان 1381 جلوبندی کار سید روح الله حسینی 2124053760 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1104 1400/03/11
52 جهان نوین آریا گرگان 1381 سرویس کار علی مطهری 2110779462 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA992 1399/05/13
53 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول انبار ابوالفضل دستجردی 1062867920 نظام آراستگی 5S 5S JNA637 1399/07/15
54 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول انبار ابوالفضل دستجردی 1062867920 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت  Seven Soft JNA1023 1400/06/15
55 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول انبار ابوالفضل دستجردی 1062867920 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1066 1400/04/15
56 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول انبار ابوالفضل دستجردی 1062867920 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1453 1400/07/25
57 جهان نوین آریا گرگان 1381 مسئول انبار ابوالفضل دستجردی 1062867920 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1455 1400/07/25
58 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 نظام آراستگی 5S 5S JNA638 1399/07/15
59 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 مشتری مداری CRM JNA1064 1400/05/02
60 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 پذیرش Reception JNA1071 1401/08/22
61 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1522 1400/09/26
62 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1031 1401/09/06
63 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1654 1401/11/11
64 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1655 1401/11/11
65 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1103 1401/07/20
66 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1841 1402/09/07
67 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1840 1402/09/07
68 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2037 1402/02/31
69 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1577 1401/07/11
70 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1574 1401/07/11
71 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA948 1399/07/15
72 جهان نوین آریا گرگان 1381 امدادگر علی مطهری 2110779462  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1862 1402/10/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی