سرویس‌های ادواری

1) سرویسهای دوره ای پیشبینی شده در این دفترچه با توجه به توصیه های کارخانه سازنده این خودرو بوده است و انجام به موقع آنها شما را در نگهداری خودرو در وضعیت مطلوب یاری و شرایط رانندگی اطمینان بخشی را فراهم میکند. هنگام انجام این سرویسها، سیستمها و قسمتهای پیشبینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته می شود و برخی تعمیرات، تنظیمات و تعویض قطعات روی آن صورت میگیرد که عدم انجام به موقع این سرویسها با توجه به خساراتی که به بار می آورند،هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش میدهند بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در این دفترچه نسبت به انجام سرویسهای ادواری خودروی خود، با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز اقدام کنید.
2) هزینه های اجرت، مواد و قطعات مصرفی (از قبیل: روغن،فیلتر، ضد یخ) در هر یک از سرویسهای ادواری، توسط مشتری پرداخت میشود.
3) شرایط سخت رانندگی:

بـازه هـای ذکـر شـده در جـدول سـرویس هـای ادواری بـرای اسـتفاده خـودرو بصـورت نرمـال تعریـف شـده اسـت. اگـر خـودرو بصـورت کلـی تحـت شـرایط سـخت رانندگـی ذکـر شـده در ذیـل مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، بایـد بـازه هـای سـرویس و نگهـداری در خصـوص برخـی از آیتم ها تغییـر یابـد، لـذا بـا توجـه به شـرایط سـخت رانندگـی تعریف شـده در زیر نسـبت بـه تعییـن بـازه هـای سـرویس و نگهـداری خـودرو اقـدام فرمایید.

تعریف شرایط سخت رانندگی

A رانندگی در شرایط گرد و خاک
B رانندگی مکرر در بازه های زمانی کوتاه
C یدک کشی یا اتصال کاروان و  ...
D رانندگی با سرعت کم یا درجا کار کردن موتور در بازه های زمانی زیاد
E رانندگی با شرایط آب و هوای نامساعد (دمای خیلی بالا یا دمای خیلی پایین)
F رانندگی در شرایط آب و هوایی با رطوبت بالا یا در مناطق کوهستانی
G رانندگی در مناطقی با نمک بالا یا مواد خورنده
H رانندگی در جاده های ناهموار، گلی یا کویری
I رانندگی باشرایط ترمز گیری مکرر یا رانندگی در مناطق کوهستانی
J رانندگی مداوم در آب 
K رانندگی مداوم با سرعت بالا
L رانندگی مکرر در بازه های زمانی کوتاه با موتور سرد و در دمای پایین محیط
M رانندگی باسرعت پایین (متوسط زیر 30 کیلومتر برساعت)

تعریف اقدامات سرویس و نگهداری براساس شرایط سخت رانندگی

شرایط رانندگی آیتم سرویس و نگهداری نوع اقدام بازه اقدام
A B C D E - - - - - - - - روغن موتور و فیلتر روغن تعویض هر 5000 کیلومتر یا 3 ماه
A - - D - - - - - - - - M فیلتر هوا  تعویض هر 5000 کیلومتر یا 6 ماه
A - - - - - - - - - - - - فیلتر کابین (سیستم تهویه مطبوع) تعویض هر 7000 کیلومتر یا 6 ماه
- - - - - F - - - - - - - روغن ترمز تعویض هر 20000 کیلومتر یا 12 ماه
A - C - - - G H I - - - - لنت ترمز، دیسک چرخ و قطعات دیگر سیستم ترمز بازدید هر 5000 کیلومتر یا 3 ماه
- - C - - - - H - - K - - روغن گیربکس CVT تعویض هر 20000 کیلومتر یا 12 ماه
- - C - - - - H - - - - - روغن دیفرانسیل تعویض هر 30000 کیلومتر یا 24 ماه
- - - - - - G - - - - - - قفل ها و لولای درب ها روغنکاری هر 5000 کیلومتر یا 3 ماه
- - - - - - G H - J - - - سیستم اگزوز بازدید هر 7000 کیلومتر یا 6 ماه

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی