ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا کرج 1162 مدیر نمایندگی هادی علمداری 2390151809 مدیریت نمایندگی Workshop Management JN961156 1396/12/08
2 جهان نوین آریا کرج 1162 مدیر نمایندگی هادی علمداری 2390151809 مشتری مداری CRM JN961138 1396/12/09
3 جهان نوین آریا کرج 1162 مدیر نمایندگی هادی علمداری 2390151809 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN961049 1396/12/08
4 جهان نوین آریا کرج 1162 مدیر نمایندگی هادی علمداری 2390151809 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JN961194 1396/12/09
5 جهان نوین آریا کرج 1162 مدیر نمایندگی هادی علمداری 2390151809 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 nWMB8Th5BW 1402/08
6 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 مشتری مداری CRM ITC-02C-11A-01 1390/03/07
7 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992371 1399/02/11
8 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JN970689 1397/02/10
9 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1086 1400/03/12
10 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1217 1401/10/29
11 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1134 1400/09/23
12 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JN961863 1396/08/03
13 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN960486 1396/09/27
14 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JN960486 1396/09/27
15 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN960258 1396/10/20
16 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JN971118 1397/01/30
17 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN971063 1397/01/29
18 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 1 امیر مسعود چهره "0068759789 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1152 1400/11/18
19 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 مشتری مداری CRM JNA1918 1402/10/03
20 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1922 1402/10/04
21 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1928 1402/10/07
22 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1930 1402/10/10
23 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1958 1402/10/14
24 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1962 1402/10/17
25 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA2006 1402/10/20
26 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA2026 1402/10/26
27 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA2024 1402/10/26
28 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2025 1402/10/14
29 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA2055 1402/11/04
30 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA2056 1402/11/04
31 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس فنی 2 مهدی مظلومی 3255329817 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA2060 1402/10/28
32 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 مشتری مداری CRM JNA1108 1400/04/10
33 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 پذیرش Reception JN970780 1397/10/19
34 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت(سون) Seven Soft JN992399 1399/02/11
35 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1216 1401/09/15
36 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1130 1400/07/21
37 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1146 1400/02/07
38 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1601 1402/04/14
39 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1187 1401/12/16
40 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1817 1402/09/08
41 جهان نوین آریا کرج 1162 کارشناس پذیرش زهرا ادریس آبادی "0066907101 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1124 1400/11/12
42 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول ارتباط با مشتریان آرمان چهره "0200173197 مشتری مداری CRM JNA659 1399/10/12
43 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول ارتباط با مشتریان آرمان چهره "0200173197 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1136 1400/03/11
44 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول ارتباط با مشتریان آرمان چهره "0200173197 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA1149 1400/05/15
45 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول ارتباط با مشتریان آرمان چهره "0200173197 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA1153 1400/05/26
46 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول ارتباط با مشتریان آرمان چهره "0200173197 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1210 1401/06/09
47 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول ارتباط با مشتریان آرمان چهره "0200173197 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
48 جهان نوین آریا کرج 1162 پذیرشگر مریم میرزانیا "0322188970 مشتری مداری CRM JNA1903 1402/09/14
49 جهان نوین آریا کرج 1162 پذیرشگر مریم میرزانیا "0322188970 پذیرش Reception JNA1815 1402/09/21
50 جهان نوین آریا کرج 1162 پذیرشگر مریم میرزانیا "0322188970 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1722 1402/09/29
51 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1166 1401/07/12
52 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1205 1401/02/12
53 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1143 1401/06/28
54 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1248 1401/11/27
55 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1900 1402/02/20
56 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1222 1401/10/15
57 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1957 1402/11/18
58 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1954 1402/11/18
59 جهان نوین آریا کرج 1162 مکانیک رضا پور نصیریان 2740303742 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1881 1402/09/22
60 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1202 1402/05/25
61 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1167 1401/08/17
62 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1914 1402/03/10
63 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA2004 1402/10/14
64 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1165 1401/11/13
65 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1168 1401/11/13
66 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2027 1402/12/15
67 جهان نوین آریا کرج 1162 برق کار مجید حیدری "0323678688 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1130 1401/06/15
68 جهان نوین آریا کرج 1162 جلوبندی کار شاهین خرد پیشه "0015719928 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1946 1402/03/30
69 جهان نوین آریا کرج 1162 جلوبندی کار شاهین خرد پیشه "0015719928 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA2029 1402/10/19
70 جهان نوین آریا کرج 1162 سرویس کار شاهین خرد پیشه "0015719928 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1952 1402/08/23
71 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول انبار بابک اسماعیل زاده 2360323989 نظام آراستگی 5S 5S JNA1917 1402/04/12
72 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول انبار بابک اسماعیل زاده 2360323989 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA2005 1402/05/23
73 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول انبار بابک اسماعیل زاده 2360323989 قطعه شناسی Parts Introduction JNA2053 1402/09/21
74 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول انبار بابک اسماعیل زاده 2360323989 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA2067 1402/11/25
75 جهان نوین آریا کرج 1162 مسئول انبار بابک اسماعیل زاده 2360323989 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA2070 1402/11/25
76 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 نظام آراستگی 5S 5S JNA1158 1401/09/08
77 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 مشتری مداری CRM JNA1905 1402/02/18
78 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 پذیرش Reception JNA1170 1401/09/22
79 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1203 1401/10/10
80 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA2005 1402/07/26
81 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1202 1402/05/25
82 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1167 1401/08/18
83 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1914 1402/03/19
84 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA2004 1402/10/20
85 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1165 1401/11/13
86 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1168 1401/11/13
87 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2027 1402/12/16
88 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1156 1401/07/27
89 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1159 1401/07/28
90 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1130 1401/06/15
91 جهان نوین آریا کرج 1162 امدادگر مجید حیدری "0323678688  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA2028 1402/08/23

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی